تبلیغات
زیست شناسی - کلروپلاست

کلروپلاست

جمعه 13 دی 1387 08:29 ب.ظنویسنده : سید حسین نقیبی

 

مقدمه

کلروپلاست معمولا از میتوکندری بزرگتر است و شباهت زیادی به میتوکندری دارد و جایگاه فرآیند فتوسنتز می‌باشد. کلروپلاستها جز گروهی از اندامکها هستند که این اندامکها پلاستید نام دارند. پلاستیدها در کلیه سلولهای گیاهی یافت می‌شوند و شامل اتیوپلاست ، کلروپلاست ، کروموپلاست ، آمیلوپلاست و الایوپلاست هستند.

وجه مشترک تمام پلاستیدها این است که تمام آنها از اندامک کوچک اولیه‌ای به نام پروپلاستید ایجاد می‌شوند. پروپلاستید که پیش ساز کلیه پلاستیدها است. بسته به بافت گیاه و پیامهای محیطی به انواع گوناگون پلاستها تمایز پیدا می‌کند. کلروپلاست تنها پلاستیدی است که کلروفیل دارد و عمل فتوسنتز را انجام می‌دهد.تصویر

تاریخچه

کلروپلاستها به دلیل رنگ داشتن رنگ سبز از اولین اندامکهایی هستند که در یاخته‌های گیاهی نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده‌اند. ووشر در سال 1803 رده بندی جلبکهای رشته‌ای آب شیرین را بر بنای شکل ذرات سبز موجود در آنها قرار داد و آنها را به کونفروهای مارپیچی ، ستاره‌ای و لوله‌ای تقسیم کرد. در جلبکها کلروپلاستها ساختمان ساده‌تری دارند و اغلب آنهارا کروماتوفور می‌نامند. در گیاهان پیشرفته و عده‌ای از جلبکهای سرخ و قهوه‌ای کلروپلاستها کروی ، بیضوی و یا اغلب عدسی شکل هستند.

اندازه کلروپلاست

کلروپلاستها اندازه بسیار متفاوتی دارند. طول آنها از حدود 2 تا بیش از 30 میکرون می‌رسد. در گیاهان پیشرفته طول کلروپلاستها 3 تا 10 میکرومتر ، عرض آنها 1 تا 3 و ضخامتشان 1 تا 2 میکرومتر است. اندازه کلروپلاست به ویژگیهای وراثتی ، سن یاخته و دیگر ویژگیهای فیزیولوژیکی یاخته وابسته است. یاخته‌های پلی پلوئید کلروپلاستهای درشت‌تری از یاخته‌های دیپلوئید دارند.

رنگ کلروپلاست

کلروپلاستها به دلیل داشتن کلروفیل اغلب سبز رنگ هستند اما در برخی شرایط فیزیولوژیکی یا بر حسب نوع یاخته و میزان نسبی رنگیزه‌های غیر کلروفیلی ممکن است به رنگهای دیگری دیده شوند. در جلبکهای قهوه‌ای و قرمز ، رنگ سبز کلروفیل بوسیله سایر رنگیزه‌ها پوشیده شده است.تصویر

تعداد و محل کلروپلاست

تعداد کلروپلاست بر حسب نوع یاخته ، گونه گیاهی و سن یاخته تغییر می‌کند. تعداد کلروپلاستها در هر میلیمتر مربع برگ کرچک به حدود 400 هزار می‌رسد و یک درخت ممکن است تا 1012 عدد کلروپلاست داشته باشد. کلروپلاستها در یاخته‌های جلبکها و گیاهان مختلف در بخشهای مختلف یاخته قرار می‌گیرند. بطور معمول در بخشهای کناری یاخته که امکان دریافت نور بیشتر است فراوانی بیشتری دارند.


در ساختمان کلروپلاستها سه بخش اصلی شامل پوشش پلاستی ، ماده زمینه‌ای یا استروما و ساختمانهای غشایی درونی قابل تشخیص است.

پوشش پلاستی

غشای خارجی

غشای خارجی کلروپلاست ضخامت متوسط حدود 60 آنگستروم دارد و از نوع غشاهای زیستی واحد است. این غشا صاف است، ریبوزوم ندارد و سد بین سیتوزول و درون پلاست است.

اطاق خارجی

اطاق خارجی یا فضای بین دو غشا وسعت متوسط حدود 100 تا 200 آنگستروم دارد و از مایعی دارای آب ، ترکیبات مختلف آلی ، مقدار کمی نمکهای کانی و یونهای حاصل از آنها پر شده است.

غشای داخلی

این غشا ویژگیهای عمومی شبیه غشای خارجی دارد. ضخامت متوسط آن حدود 60 آنگستروم است. گرچه غشای داخلی می‌تواند چین خوردگیهایی را به درون پلاست داشته باشد. اما نظریه کنونی بر این است که سیستمهای غشایی درونی کلروپلاست اساسا مستقل از غشای داخلی است.

اطاق داخلی

ماده زمینه‌ای یا استروما اطاق داخلی کلروپلاست را پر کرده است. در استروما اجزای قابل رویت با میکروسکوپ الکترونی مانند سیستم غشاهای درونی ، مولکولهای DNA مشابه با پروکاریوتها ، ریبوزومهای از نوع 70s به حالت منفرد یا پلی‌زوم. در استروما اغلب ذرات نشاسته نیز وجود دارد. استروما دارای آنزیمهای مختلف از جمله آنزیمهای واکنشهای مرحله تاریکی فتوسنتز و آنزیمهای لازم برای بیوسنتز پروتئینهاست.تصویر

سیستم غشایی درون کلروپلاست

در استرومای کلروپلاستها ساختمانهای غشایی زیادی وجود دارند که مقدار آنها و نوع آرایششان به حسب نوع گیاه و ویژگیهای فیزیولوژیکی یاخته‌ها متفاوت است. این ساختمانها تیلاکوئید نام دارند. این غشاها با سازمان یافتگی بسیار ویژه خود جایگاه انجام واکنشهای مرحله نوری فتوسنتز هستند.در روی این غشاها رنگیزه‌های نوری یافت می‌شود.

کلروپلاست جایگاه فتوسنتز

فتوسنتز فرایندی است که در گیاهان سبز برای تولید مواد غذایی بکار می‌رود که با استفاده از دی‌اکسید کربن و نور خورشید انجام می‌شود. فتوسنتز شامل دو سری واکنش وابسته به نور و غیر وابسته به نور است. واکنشهای غیر وابسته به نور یا واکنشهای تاریکی در استرومای کلروپلاست صورت می‌گیرد و طی آن انرژی شیمیایی لازم برای انجام واکنشهای مرحله نوری تامین می‌شود. این مرحله در بیشتر گیاهان در شب انجام می‌شود. در واکنشهای مرحله نوری با استفاده از دی‌اکسید کربن و نور خورشید انواع مختلف کربوهیدراتها ساخته می‌شود.

ژنوم کلروپلاست

کلروپلاست مانند میتوکندری DNA دارد و در آن همانند سازی ، رونویسی و پروتئین سازی مستقل از هسته صورت می‌گیرد. این فرایندها در بستره کلروپلاست انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد DNA کلروپلاستها مانند DNA میتوکندریها به غشای داخلی کلروپلاست چسبیده‌اند. اندازه ژنوم کلروپلاست در تمام گیاهان مشابه است. DNA کلروپلاستها ملکولهایی حلقوی هستند. ژنوم کلروپلاست 120 ژن دارد و محصولات شناخته شده آنها شامل RNA‌های ریبوزومی ، tRNAها ، برخی زیر واحدهای RNA پلی‌مراز ، برخی از پروتئینهای ریبوزومی و تعدادی از آنزیمهایی است که در فتوسنتز نقش دارند.

کلروپلاست‌زایی

کلروپلاست از تمایز پلاست اولیه و اتیوپلاست بوجود می‌آید. کلروپلاست مثل میتوکندری طی چرخه سلول بزرگ می‌شود و تقسیم دوتایی پیدا می‌کند. صفاتی که توسط DNA کلروپلاست تعیین می‌شوند، مانند وجود رنگدانه‌های عمل کننده در فتوسنتز در 3/2 گیاهای عالی از وراثت سیتوپلاسمی تبعیت می‌کنند و توارث اکثرا دو والدی می‌باشد. به عنوان مثال از آمیزش گیاه نر و ماده‌ای که یکی کلروپلاست سالم و دیگری کلروپلاست معیوب دارد، گیاهانی حاصل می‌شوند که برگهای آنها دارای لکه‌های سبز و سفید هستند، لکه‌های سبز مربوط به کلروپلاست سالم است، در حالی که لکه‌های سفید مربوط به کلروپلاست معیوب هستند.تصویر

القای پلاست اولیه توسط نور و مراحل تمایز آن به کلروپلاست بالغ

  1. پلاست اولیه در سلولی که به تاریکی عادت دارد فقط غشای خارجی و داخلی دارد.

  2. در اثر مجاورت با نور ، کلروفیل ، فسفو لیپیدها ، بستره کلروپلاست و پروتئینهای تیلاکوئیدی ساخته می‌شوند و وزیکولهای کوچک از غشای داخلی جوانه می‌زنند.

  3. با بزرگ شدن پلاستها ، بعضی از وزیکولهای گرد ادغام می‌شوند و وزیکولهای پهن تیلاکوئیدی را تشکیل می‌دهند.

  4. در مراحل آخر تمایز کلروپلاست ، بعضی از وزیکولهای تیلاکوئیدی روی هم انباشته می‌شوند و گرانا (جمع گرانوم) را بوجود می‌آورند.

تکامل پلاستها از موجودات ابتدایی

از موجودات ابتدایی یا باکتریهای فتوسنتز کننده تکامل ساختارهای پلاستی در سه جهت انجام گرفته است.
  • گسترش سطح نسبت به حجم که بخصوص برای کسب انرژی نورانی مناسب است.

  • گزینش انواع مختلفی از رنگیزه‌های پذیرنده نور ، تشکیل گیرنده‌های نوری بسیار مختلف را امکان پذیر می‌سازد.

  • تخصصی شدن اعمالی که منجر به تغییر ترکیب و ساختمان پلاست شده و موجب تولید انواع مختلف پلاستهای عمل کننده شده است که می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند.
  • منبع:
  • http://daneshnameh.roshd.ir

آخرین ویرایش: - -

 
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:24 ب.ظ

You've made your position pretty clearly!.
cialis per paypa cialis daily dose generic cialis from canada we recommend cheapest cialis purchase once a day cialis only best offers cialis use cialis reviews sublingual cialis online cialis rezeptfrei cialis online holland
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:40 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis 100mg suppliers cheap cialis costo in farmacia cialis cialis coupon no prescription cialis cheap buy online cialis 5mg prix cialis once a da cialis generisches kanada the best choice cialis woman click now cialis from canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:24 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis ahumada cialis kamagra levitra tadalafil tablets cialis pills cialis arginine interactio 5 mg cialis coupon printable cialis for sale in europa cialis cuantos mg hay we recommend cheapest cialis deutschland cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Thanks. I appreciate this.
sialis cialis tadalafil online precios de cialis generico buying cialis on internet buy original cialis buy cialis cheap 10 mg what is cialis cialis 50 mg soft tab viagra or cialis cuanto cuesta cialis yaho
جمعه 9 آذر 1397 06:45 ب.ظ

With thanks. I enjoy it.
cialis usa cost cialis generico we use it cialis online store cipla cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis generisches kanada tadalafilo wow cialis 20 look here cialis cheap canada cialis generico
جمعه 9 آذر 1397 06:58 ق.ظ

Kudos, I like this.
order generic cialis online cialis generico in farmacia generic cialis generic cialis review uk recommended site cialis kanada no prescription cialis cheap cialis tadalafil american pharmacy cialis side effects of cialis side effects for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:01 ق.ظ

Helpful info. Cheers.
calis acheter cialis meilleur pri generico cialis mexico cialis rezeptfrei sterreich preis cialis 20mg schweiz venta de cialis canada cialis farmacias guadalajara we choice cialis pfizer india cost of cialis per pill achat cialis en suisse
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:27 ق.ظ

Regards! Lots of forum posts.

price cialis per pill cialis official site cialis 20 mg does cialis cause gout india cialis 100mg cost cialis generique 5 mg cialis australian price cuanto cuesta cialis yaho cialis prices in england cialis dosage
دوشنبه 9 مهر 1397 03:47 ق.ظ

Truly a good deal of excellent data.
cialis canadian drugs does cialis cause gout tarif cialis france generico cialis mexico where cheapest cialis cialis generic tadalafil buy cialis great britain comprar cialis 10 espa241a can i take cialis and ecstasy online prescriptions cialis
یکشنبه 1 مهر 1397 06:10 ق.ظ

You actually explained this well.
canada online pharmacies legitimate canadian pharmacies that are legit buy viagra 25mg aarp recommended canadian pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacies that are legit canadian cialis canadian pharmacy canadian online pharmacies reviews top rated canadian pharmacies online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:50 ق.ظ

Incredible a lot of terrific info.
acheter du cialis a geneve cialis coupons warnings for cialis cialis dosage amounts cialis 20 mg cost generic cialis at the pharmacy prices on cialis 10 mg 200 cialis coupon cialis italia gratis cialis dose 30mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:35 ب.ظ

Whoa a lot of useful data.
viagra generic levitra online pharmacy viagra blue pill get a viagra prescription viagra for sale buy viagra online without rx buy viagra locally buying viagra without prescription viagra pill buy viagra nz pfizer viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:01 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis without a doctor's prescription cialis 100 mg 30 tablet cialis free trial rx cialis para comprar cialis coupons printable free generic cialis generic cialis tadalafil cialis prices cialis canadian drugs purchase once a day cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:14 ب.ظ

You have made your point very clearly!.
effetti del cialis the best site cialis tablets cialis pills boards we choice cialis pfizer india 5 mg cialis coupon printable india cialis 100mg cost cialis super acti order generic cialis online click now buy cialis brand cialis great britain
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:24 ق.ظ

You actually stated it superbly!
buy online viagra is it legal to buy viagra sildenafil tablets online i want to buy viagra cheap viagra online buy viagra cheaply buy viagra pfizer where can i buy viagra safely online sildenafil buy uk buy viagra
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:01 ق.ظ
Currently it seems like Drupal is the top blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:53 ق.ظ

You actually said it really well.
buy viagra now online pharmacy online buy viagra online at buy women viagra buy pfizer viagra online buy genuine viagra online viagra buy no prescription buy kamagra viagra sildenafil uk pharmacy online order for viagra
شنبه 18 فروردین 1397 04:24 ب.ظ

Amazing content. Appreciate it!
cialis vs viagra cialis kaufen cialis generique cialis 100mg suppliers achat cialis en suisse cialis online holland buy cialis online nz weblink price cialis cialis baratos compran uk achat cialis en suisse
شنبه 4 فروردین 1397 08:12 ب.ظ

Regards, Good stuff!
cialis pas cher paris wow cialis 20 generic for cialis are there generic cialis cialis free trial comprar cialis navarr cialis official site cialis prezzo di mercato generic cialis levitra cialis professional from usa
پنجشنبه 2 فروردین 1397 06:39 ق.ظ

Whoa tons of fantastic advice.
does cialis cause gout viagra cialis levitra canadian drugs generic cialis cipla cialis online cialis dosage amounts cialis prezzo al pubblico look here cialis order on line side effects of cialis rx cialis para comprar cialis 10mg prix pharmaci
یکشنبه 12 شهریور 1396 05:34 ق.ظ
Keep this going please, great job!
جمعه 16 تیر 1396 06:44 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:58 ق.ظ
Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.
Please let me know where you got your design. Thanks a lot
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر