تبلیغات
زیست شناسی - کلروپلاست

کلروپلاست

جمعه 13 دی 1387 08:29 ب.ظنویسنده : سید حسین نقیبی

 

مقدمه

کلروپلاست معمولا از میتوکندری بزرگتر است و شباهت زیادی به میتوکندری دارد و جایگاه فرآیند فتوسنتز می‌باشد. کلروپلاستها جز گروهی از اندامکها هستند که این اندامکها پلاستید نام دارند. پلاستیدها در کلیه سلولهای گیاهی یافت می‌شوند و شامل اتیوپلاست ، کلروپلاست ، کروموپلاست ، آمیلوپلاست و الایوپلاست هستند.

وجه مشترک تمام پلاستیدها این است که تمام آنها از اندامک کوچک اولیه‌ای به نام پروپلاستید ایجاد می‌شوند. پروپلاستید که پیش ساز کلیه پلاستیدها است. بسته به بافت گیاه و پیامهای محیطی به انواع گوناگون پلاستها تمایز پیدا می‌کند. کلروپلاست تنها پلاستیدی است که کلروفیل دارد و عمل فتوسنتز را انجام می‌دهد.تصویر

تاریخچه

کلروپلاستها به دلیل رنگ داشتن رنگ سبز از اولین اندامکهایی هستند که در یاخته‌های گیاهی نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده‌اند. ووشر در سال 1803 رده بندی جلبکهای رشته‌ای آب شیرین را بر بنای شکل ذرات سبز موجود در آنها قرار داد و آنها را به کونفروهای مارپیچی ، ستاره‌ای و لوله‌ای تقسیم کرد. در جلبکها کلروپلاستها ساختمان ساده‌تری دارند و اغلب آنهارا کروماتوفور می‌نامند. در گیاهان پیشرفته و عده‌ای از جلبکهای سرخ و قهوه‌ای کلروپلاستها کروی ، بیضوی و یا اغلب عدسی شکل هستند.

اندازه کلروپلاست

کلروپلاستها اندازه بسیار متفاوتی دارند. طول آنها از حدود 2 تا بیش از 30 میکرون می‌رسد. در گیاهان پیشرفته طول کلروپلاستها 3 تا 10 میکرومتر ، عرض آنها 1 تا 3 و ضخامتشان 1 تا 2 میکرومتر است. اندازه کلروپلاست به ویژگیهای وراثتی ، سن یاخته و دیگر ویژگیهای فیزیولوژیکی یاخته وابسته است. یاخته‌های پلی پلوئید کلروپلاستهای درشت‌تری از یاخته‌های دیپلوئید دارند.

رنگ کلروپلاست

کلروپلاستها به دلیل داشتن کلروفیل اغلب سبز رنگ هستند اما در برخی شرایط فیزیولوژیکی یا بر حسب نوع یاخته و میزان نسبی رنگیزه‌های غیر کلروفیلی ممکن است به رنگهای دیگری دیده شوند. در جلبکهای قهوه‌ای و قرمز ، رنگ سبز کلروفیل بوسیله سایر رنگیزه‌ها پوشیده شده است.تصویر

تعداد و محل کلروپلاست

تعداد کلروپلاست بر حسب نوع یاخته ، گونه گیاهی و سن یاخته تغییر می‌کند. تعداد کلروپلاستها در هر میلیمتر مربع برگ کرچک به حدود 400 هزار می‌رسد و یک درخت ممکن است تا 1012 عدد کلروپلاست داشته باشد. کلروپلاستها در یاخته‌های جلبکها و گیاهان مختلف در بخشهای مختلف یاخته قرار می‌گیرند. بطور معمول در بخشهای کناری یاخته که امکان دریافت نور بیشتر است فراوانی بیشتری دارند.


در ساختمان کلروپلاستها سه بخش اصلی شامل پوشش پلاستی ، ماده زمینه‌ای یا استروما و ساختمانهای غشایی درونی قابل تشخیص است.

پوشش پلاستی

غشای خارجی

غشای خارجی کلروپلاست ضخامت متوسط حدود 60 آنگستروم دارد و از نوع غشاهای زیستی واحد است. این غشا صاف است، ریبوزوم ندارد و سد بین سیتوزول و درون پلاست است.

اطاق خارجی

اطاق خارجی یا فضای بین دو غشا وسعت متوسط حدود 100 تا 200 آنگستروم دارد و از مایعی دارای آب ، ترکیبات مختلف آلی ، مقدار کمی نمکهای کانی و یونهای حاصل از آنها پر شده است.

غشای داخلی

این غشا ویژگیهای عمومی شبیه غشای خارجی دارد. ضخامت متوسط آن حدود 60 آنگستروم است. گرچه غشای داخلی می‌تواند چین خوردگیهایی را به درون پلاست داشته باشد. اما نظریه کنونی بر این است که سیستمهای غشایی درونی کلروپلاست اساسا مستقل از غشای داخلی است.

اطاق داخلی

ماده زمینه‌ای یا استروما اطاق داخلی کلروپلاست را پر کرده است. در استروما اجزای قابل رویت با میکروسکوپ الکترونی مانند سیستم غشاهای درونی ، مولکولهای DNA مشابه با پروکاریوتها ، ریبوزومهای از نوع 70s به حالت منفرد یا پلی‌زوم. در استروما اغلب ذرات نشاسته نیز وجود دارد. استروما دارای آنزیمهای مختلف از جمله آنزیمهای واکنشهای مرحله تاریکی فتوسنتز و آنزیمهای لازم برای بیوسنتز پروتئینهاست.تصویر

سیستم غشایی درون کلروپلاست

در استرومای کلروپلاستها ساختمانهای غشایی زیادی وجود دارند که مقدار آنها و نوع آرایششان به حسب نوع گیاه و ویژگیهای فیزیولوژیکی یاخته‌ها متفاوت است. این ساختمانها تیلاکوئید نام دارند. این غشاها با سازمان یافتگی بسیار ویژه خود جایگاه انجام واکنشهای مرحله نوری فتوسنتز هستند.در روی این غشاها رنگیزه‌های نوری یافت می‌شود.

کلروپلاست جایگاه فتوسنتز

فتوسنتز فرایندی است که در گیاهان سبز برای تولید مواد غذایی بکار می‌رود که با استفاده از دی‌اکسید کربن و نور خورشید انجام می‌شود. فتوسنتز شامل دو سری واکنش وابسته به نور و غیر وابسته به نور است. واکنشهای غیر وابسته به نور یا واکنشهای تاریکی در استرومای کلروپلاست صورت می‌گیرد و طی آن انرژی شیمیایی لازم برای انجام واکنشهای مرحله نوری تامین می‌شود. این مرحله در بیشتر گیاهان در شب انجام می‌شود. در واکنشهای مرحله نوری با استفاده از دی‌اکسید کربن و نور خورشید انواع مختلف کربوهیدراتها ساخته می‌شود.

ژنوم کلروپلاست

کلروپلاست مانند میتوکندری DNA دارد و در آن همانند سازی ، رونویسی و پروتئین سازی مستقل از هسته صورت می‌گیرد. این فرایندها در بستره کلروپلاست انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد DNA کلروپلاستها مانند DNA میتوکندریها به غشای داخلی کلروپلاست چسبیده‌اند. اندازه ژنوم کلروپلاست در تمام گیاهان مشابه است. DNA کلروپلاستها ملکولهایی حلقوی هستند. ژنوم کلروپلاست 120 ژن دارد و محصولات شناخته شده آنها شامل RNA‌های ریبوزومی ، tRNAها ، برخی زیر واحدهای RNA پلی‌مراز ، برخی از پروتئینهای ریبوزومی و تعدادی از آنزیمهایی است که در فتوسنتز نقش دارند.

کلروپلاست‌زایی

کلروپلاست از تمایز پلاست اولیه و اتیوپلاست بوجود می‌آید. کلروپلاست مثل میتوکندری طی چرخه سلول بزرگ می‌شود و تقسیم دوتایی پیدا می‌کند. صفاتی که توسط DNA کلروپلاست تعیین می‌شوند، مانند وجود رنگدانه‌های عمل کننده در فتوسنتز در 3/2 گیاهای عالی از وراثت سیتوپلاسمی تبعیت می‌کنند و توارث اکثرا دو والدی می‌باشد. به عنوان مثال از آمیزش گیاه نر و ماده‌ای که یکی کلروپلاست سالم و دیگری کلروپلاست معیوب دارد، گیاهانی حاصل می‌شوند که برگهای آنها دارای لکه‌های سبز و سفید هستند، لکه‌های سبز مربوط به کلروپلاست سالم است، در حالی که لکه‌های سفید مربوط به کلروپلاست معیوب هستند.تصویر

القای پلاست اولیه توسط نور و مراحل تمایز آن به کلروپلاست بالغ

  1. پلاست اولیه در سلولی که به تاریکی عادت دارد فقط غشای خارجی و داخلی دارد.

  2. در اثر مجاورت با نور ، کلروفیل ، فسفو لیپیدها ، بستره کلروپلاست و پروتئینهای تیلاکوئیدی ساخته می‌شوند و وزیکولهای کوچک از غشای داخلی جوانه می‌زنند.

  3. با بزرگ شدن پلاستها ، بعضی از وزیکولهای گرد ادغام می‌شوند و وزیکولهای پهن تیلاکوئیدی را تشکیل می‌دهند.

  4. در مراحل آخر تمایز کلروپلاست ، بعضی از وزیکولهای تیلاکوئیدی روی هم انباشته می‌شوند و گرانا (جمع گرانوم) را بوجود می‌آورند.

تکامل پلاستها از موجودات ابتدایی

از موجودات ابتدایی یا باکتریهای فتوسنتز کننده تکامل ساختارهای پلاستی در سه جهت انجام گرفته است.
  • گسترش سطح نسبت به حجم که بخصوص برای کسب انرژی نورانی مناسب است.

  • گزینش انواع مختلفی از رنگیزه‌های پذیرنده نور ، تشکیل گیرنده‌های نوری بسیار مختلف را امکان پذیر می‌سازد.

  • تخصصی شدن اعمالی که منجر به تغییر ترکیب و ساختمان پلاست شده و موجب تولید انواع مختلف پلاستهای عمل کننده شده است که می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند.
  • منبع:
  • http://daneshnameh.roshd.ir

آخرین ویرایش: - -

 
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:57 ب.ظ

Terrific postings. Appreciate it!
cialis australian price precios de cialis generico safe site to buy cialis online tadalafil tablets buying cialis in colombia cialis y deporte cialis vs viagra cialis qualitat free cialis where to buy cialis in ontario
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:44 ق.ظ

Good content. Many thanks!
cialis dose 30mg tadalafil cialis 20 mg effectiveness cialis kaufen bankberweisung cialis 10 doctissimo cialis 5 mg buy cialis generisches kanada cialis vs viagra best generic drugs cialis where cheapest cialis
شنبه 25 خرداد 1398 08:03 ب.ظ

You said it adequately..
cialis official site bulk cialis cialis efficacit we choice cialis uk deutschland cialis online cialis 5 mg funziona buy name brand cialis on line cialis soft tabs for sale generic cialis 20mg tablets buy cialis uk no prescription
شنبه 25 خرداد 1398 05:55 ق.ظ

Position very well regarded!!
wow cialis tadalafil 100mg purchase once a day cialis tadalafil 20mg cialis tadalafil sialis only now cialis 20 mg cialis free trial cialis uk cialis kaufen cialis billig
جمعه 24 خرداد 1398 03:48 ب.ظ

Really a good deal of great data!
safe dosage for cialis cialis bula ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg buy tesco price cialis cialis soft tabs for sale low dose cialis blood pressure enter site 20 mg cialis cost cialis vs viagra canadian drugs generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 01:20 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis dosage cialis tadalafil cialis 20 mg effectiveness cialis venta a domicilio cialis patentablauf in deutschland cialis canada on line pastillas cialis y alcoho order generic cialis online cialis side effects where cheapest cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:41 ق.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of content.

click here take cialis trusted tabled cialis softabs cialis great britain bulk cialis how to buy cialis online usa generic cialis in vietnam online cialis achat cialis en suisse wow look it cialis mexico cialis e hiv
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:39 ب.ظ

Cheers, Fantastic information!
cialis price thailand cost of cialis per pill cialis pills in singapore achat cialis en suisse cialis sicuro in linea canadian discount cialis price cialis wal mart pharmacy cialis farmacias guadalajara venta cialis en espaa cialis kaufen wo
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:04 ب.ظ

Cheers! I value this.
cialis 20mg prix en pharmacie cialis 100mg suppliers cialis efficacit cialis para que sirve generic cialis soft gels enter site natural cialis cialis 5mg billiger safe dosage for cialis cialis lilly tadalafi cialis price thailand
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:17 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
ou acheter du cialis pas cher cialis e hiv we choice cialis pfizer india buy cialis cialis free trial cialis generic availability we use it 50 mg cialis dose cialis en 24 hora acquisto online cialis order cialis from india
شنبه 18 خرداد 1398 10:40 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis 50 mg soft tab generic cialis pill online generic cialis pro acheter cialis kamagra cialis from canada buying brand cialis online no prescription cialis cheap we use it 50 mg cialis dose import cialis cialis preise schweiz
شنبه 24 فروردین 1398 04:56 ق.ظ

You actually suggested that terrifically!
canadian medications online canadian pharmacies that are legit online pharmacies best canadian pharmacy buy viagra 25mg online pharmacy drugs for sale usa canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacy viagra brand pharmacy canada online prescriptions
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:24 ب.ظ

You've made your position pretty clearly!.
cialis per paypa cialis daily dose generic cialis from canada we recommend cheapest cialis purchase once a day cialis only best offers cialis use cialis reviews sublingual cialis online cialis rezeptfrei cialis online holland
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:40 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis 100mg suppliers cheap cialis costo in farmacia cialis cialis coupon no prescription cialis cheap buy online cialis 5mg prix cialis once a da cialis generisches kanada the best choice cialis woman click now cialis from canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:24 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis ahumada cialis kamagra levitra tadalafil tablets cialis pills cialis arginine interactio 5 mg cialis coupon printable cialis for sale in europa cialis cuantos mg hay we recommend cheapest cialis deutschland cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Thanks. I appreciate this.
sialis cialis tadalafil online precios de cialis generico buying cialis on internet buy original cialis buy cialis cheap 10 mg what is cialis cialis 50 mg soft tab viagra or cialis cuanto cuesta cialis yaho
جمعه 9 آذر 1397 06:45 ب.ظ

With thanks. I enjoy it.
cialis usa cost cialis generico we use it cialis online store cipla cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis generisches kanada tadalafilo wow cialis 20 look here cialis cheap canada cialis generico
جمعه 9 آذر 1397 06:58 ق.ظ

Kudos, I like this.
order generic cialis online cialis generico in farmacia generic cialis generic cialis review uk recommended site cialis kanada no prescription cialis cheap cialis tadalafil american pharmacy cialis side effects of cialis side effects for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:01 ق.ظ

Helpful info. Cheers.
calis acheter cialis meilleur pri generico cialis mexico cialis rezeptfrei sterreich preis cialis 20mg schweiz venta de cialis canada cialis farmacias guadalajara we choice cialis pfizer india cost of cialis per pill achat cialis en suisse
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:27 ق.ظ

Regards! Lots of forum posts.

price cialis per pill cialis official site cialis 20 mg does cialis cause gout india cialis 100mg cost cialis generique 5 mg cialis australian price cuanto cuesta cialis yaho cialis prices in england cialis dosage
دوشنبه 9 مهر 1397 03:47 ق.ظ

Truly a good deal of excellent data.
cialis canadian drugs does cialis cause gout tarif cialis france generico cialis mexico where cheapest cialis cialis generic tadalafil buy cialis great britain comprar cialis 10 espa241a can i take cialis and ecstasy online prescriptions cialis
یکشنبه 1 مهر 1397 06:10 ق.ظ

You actually explained this well.
canada online pharmacies legitimate canadian pharmacies that are legit buy viagra 25mg aarp recommended canadian pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacies that are legit canadian cialis canadian pharmacy canadian online pharmacies reviews top rated canadian pharmacies online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:50 ق.ظ

Incredible a lot of terrific info.
acheter du cialis a geneve cialis coupons warnings for cialis cialis dosage amounts cialis 20 mg cost generic cialis at the pharmacy prices on cialis 10 mg 200 cialis coupon cialis italia gratis cialis dose 30mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:35 ب.ظ

Whoa a lot of useful data.
viagra generic levitra online pharmacy viagra blue pill get a viagra prescription viagra for sale buy viagra online without rx buy viagra locally buying viagra without prescription viagra pill buy viagra nz pfizer viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:01 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis without a doctor's prescription cialis 100 mg 30 tablet cialis free trial rx cialis para comprar cialis coupons printable free generic cialis generic cialis tadalafil cialis prices cialis canadian drugs purchase once a day cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:14 ب.ظ

You have made your point very clearly!.
effetti del cialis the best site cialis tablets cialis pills boards we choice cialis pfizer india 5 mg cialis coupon printable india cialis 100mg cost cialis super acti order generic cialis online click now buy cialis brand cialis great britain
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:24 ق.ظ

You actually stated it superbly!
buy online viagra is it legal to buy viagra sildenafil tablets online i want to buy viagra cheap viagra online buy viagra cheaply buy viagra pfizer where can i buy viagra safely online sildenafil buy uk buy viagra
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:01 ق.ظ
Currently it seems like Drupal is the top blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:53 ق.ظ

You actually said it really well.
buy viagra now online pharmacy online buy viagra online at buy women viagra buy pfizer viagra online buy genuine viagra online viagra buy no prescription buy kamagra viagra sildenafil uk pharmacy online order for viagra
شنبه 18 فروردین 1397 04:24 ب.ظ

Amazing content. Appreciate it!
cialis vs viagra cialis kaufen cialis generique cialis 100mg suppliers achat cialis en suisse cialis online holland buy cialis online nz weblink price cialis cialis baratos compran uk achat cialis en suisse
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30