تبلیغات
زیست شناسی - بیماریهای مهم برنج

بیماریهای مهم برنج

یکشنبه 1 دی 1387 01:28 ب.ظنویسنده : سید حسین نقیبی

 
بلاست برنج Rice blastعامل بیماری قارچP.oryzae) Pyricularia grisea ) با فرم جنسی Magnaporthe grisea از گروه آسکومیست است. سال 637 درچین آنرا تب برنج Rice fever می نامیدند. در ژاپن از حدود سال 1700 بیماری را می شناختند. در قرن نوزده عامل بیماری شناسایی و نامگذاری شد. فرم غیرجنسی قارچ خیلی مهم است. فرم جنسی قارچ توسط ژاپنی ها در شرایط آزمایشگاه تشکیل و شناسایی شده است. قارچ تولید کنیدیوفورهایی میکند که مرتب رشد کرده و دوباره کنیدیوم میدهد. کنیدیوم سه سلولی است و به رنگ سبز زیتونی می باشد. زیرا کنیدیوم یک زائده کوچک دارد. معمولاً سلولهای پایینی و بالایی کنیدیوم جوانه می زنند. شکل جنسی قارچ تولید پریتسیوم می کند. آسکوسپورها هم معمولاً 3 یا 4 سلولی هستند. قارچ هتروتالیک است. در طبیعت، فرم جنسی احتمالاً خیلی کم تشکیل میشود و مهم نیست.

در ایران این قارچ را قبلاً از شمال گزارش دادند و امروزه از شمال، اصفهان، غرب کشور، آذربایجان، خوزستان و فارس گزارش می شود.

قارچ بذرزاد است. علائم در تقریباً همه جای گیاه غیر از ریشه دیده میشود. در طوقه، غلاف گره ها، دم خوشه و دانه و برگ لکه های خاکستری به وجود می آید که حاشیه کشیده شده دارند و وسط لکه خاکستری است و اطراف لکه قهوه ای. در مناطق مرطوب روی برگ و خوشه و بخشهای درون آن خیلی مهم است. در مناطق خشک مثل فارس بیماری روی گره یا طوقه است و باعث مرگ گیاه میشود. عمده خسارت و اپیدمی بیماری روی برگ است. پرخسارت ترین مرحله زمانی است که قارچ به دم خوشه حمله میکند. اگر دانه نبسته و قارچ به گلوم بزند باعث میشود دانه نبندد. مهمترین میزبان این قارچ برنج است.

سیکل زندگی به صورت کنیدیوم و میسلیوم است. گاهی کلامیدوسپور هم ذکر شده که در بقایا تشکیل میشود. بقاء قارچ در بقایای آلوده بخصوص قسمتهای گره ساقه است که پوسیده نمی شود و به صورت میسلیوم یا کنیدیوم روی بذر بقا دارد. میسلیوم در شرایط خشک تا یک سال در کلش باقی مانده و روی گره 4-2 سال باقی مانده است.

پس تسریع کردن پوسیدگی بقایا باعث ضعیف کردن قارچ میشود. اسپور روی کلشها تولید شده و توسط آب و باد وارد مزرعه میشود. اگر رطوبت زیاد باشد روی برگ آلودگی ایجاد میکند و مقدار زیادی اسپور تولید کرده و با باد پخش شده و بیماری اپیدمی میشود. بنابراین برای کنترل بیماری بقایا و بذر آلوده را باید در نظر داشت. تولید کنیدیوم در شرایط رطوبت بالای 90% صورت می گیرد. حتی برای جداشدن کنیدی رطوبت نیاز است. پخش اسپور معمولاً از نیمه شب که رطوبت زیاد است شروع و تا نزدیکی صبح ادامه می یابد در شرایط خشک فارس هم اگر شب رطوبت بالا رود ممکن است آلودگی برگ داشته باشیم. اسپور تا دو کیلومتر هم در هوا با باد بالا میرود. در فارس اگر برنج را به سیستم بارانی بکارند مسئله خواهیم داشت.

هر چه رطوبت خاک بیشتر باشد بلاست کمتر است و اگر رطوبت خاک کم شود به بلاست حساس خواهد شد. درجه حرارت پایین آب نیز حساسیت گیاه را افزایش می دهد. این در موردی است که از آب سد استفاده میشود. کنیدیومها در دمای 28-24 درجه سانتیگراد حداکثر آلودگی را ایجاد میکنند. بعد از 5-4 روز لکه های روی برگ تولید کنیدیوم میکنند.

عوامل مهم در آلودگی:

1- رطوبت خاک. 2- ارقام مقاوم. 3- زیادی ازت موجب افزایش آلودگی میشود. همین طور فسفر هم آلودگی را افزایش می دهد. 4- درجه حرارت بهینه دما 28-24 درجه سانتیگراد است. 5- رطوبت هوا.6- قارچ دارای نژادهای زیادی است.

کنترل بیماری:

1- جلوگیری از انتقال مواد گیاهی آلوده (بذر و کلش).

2- کود ازته و کود فسفره زیاد داده نشود. کود را در چند مرحله به برنج بدهند. 3- نشاکاری را زود انجام دهند. (خزانه کاری را زودتر انجام دهند).

4- آب سرد ندهند (در حوضچه آب را گرم کنند).

5- مقدار سیلیس خاک را با دادن سیلیکات کلسیم و کمپوست افزایش دهند.

6- استفاده از بذر سالم (از ضدعفونی بذر مهمتر است).

7- بقایای گیاهی را تا آنجا که ممکن است از بین ببرند.

8- ارقام مقاوم،راه اساسی و اقتصادی است ولی همیشه ممکن نیست. برای این کار باید نژادهای موجود منطقه را شناسایی کرد.

9- مطالعات هواشناسی برای پیش بینی اپیدمی مهم است. در صورت لازم سمپاشی توصیه میشود. تری سیکلازول به میزان 2.25 گرم در صد متر مربع به خاک داده میشود. Pyroquilon برای ضد عفونی بذر و سمپاشی شاخ و برگ مهم است.

10- تری سیکلازول(بیم) wp75% نیم کیلو گرم در هکتار

11- ادیفنفوس(هینوزان) EC50% یک لیتر در هکتار

زمان مبارزه شیمیایی: پس از ظهور 40- 30درصد خوشه ها و با توجه به پیش آگاهی و شرایط جوی

بیماری پوسیدگی غلاف برنج Sheath blightعامل بیماری Rhizoctonia solani .AG:1A با فرم جنسی Thanatephorus cucumeris است. روی غلاف لکه هایی ایجاد میکند و بعد روی پهنک برگ می زند. طول لکه ها 3-2 سانیمتر است. روی لکه ها اسکلروت ایجاد میشود. بقاء قارچ نیز به صورت اسکلروت است. بیماری در شرایط مزرعه انبوه مهم است.

نوعی بیماری دیگر ریزوکتونیایی نیز در ایران گزارش شده که علائم آن به صورت نقاط متمرکز روی غلاف است و شبیه همین Sheat Blight دیده میشود. نام بیماری را Aggregate sheat spot گذاشته اند و عامل آن Rhizoctonia oryzae-sativa است که دو هسته ای است و فرم جنسی آن Ceratobasidium oryzae-sativa است.

کنترل:

1- استفاده از ارقام مقاوم.

2- کاهش تراکم مزرعه.

3- ایپرودیون+ کاربندازیم(رورال- تی اس) wp52.5 % و 1کیلوگرم

4- پروپیکنازول(تیلت) EC25% و 1لیتر در هکتار

زمان سمپاشی هنگام آلودگی % 20 از ساقه ها


بیماری فوزاریومی برنج(بوته گنایی برنج) Rice bakanaeعامل بیماری Fusarium proliferatum با نام قدیمی F.moniliform است که ایجاد پوسیدگی طوقه میکند.ریشه سالم است و گیاه از طوقه می پوسد. میکروکنیدیوم این قارچ زنجیری است. در ایران F.moniliform گزارش شده است که بیماری باکانا ایجاد میکند (Bakanae disease). قارچ باعث بلند شدن ارتفاع برنجها میشود. فرم جنسی این قارچ Gibbrella fujikuroi است که تولید جیبرلیک اسید میکند. جیبرلیک اسید را اولین بار از این قارچ گرفتند.

برای کنترل باید از ارقام مقاوم استفاده کرد


ویروس کوتولگی برنج Rice dwarf virus

این ویروس اولین مورد از گروه phytoreo viruses است که مطالعه شده است. در اثرآلودگی به این ویروس بوته برنج به شدت کوتوله می گردد. ناقل آن زنجره های Cicadelidae است واولین ویروسی است که مشخص شده با حشره انتقال می یابد


بیماری گال سیاه برنج Rice black gall

در فیروزآباد ، ممسنی وکهکیلویه وبویراحمد زیاد است. علائم بیماری کوتولگی خیلی شدید( Rossete ) وتولید نشدن ساقه است. پشت برگها گالهایی بوجود میاید که ابتدا سبزند و بعد سیاهرنگ میشوند. گالها روی رگبرگها کشیده هستند. ویروس توسط زنجره Laodelfax striatellus انتقال میابد و به نظر می رسد یک Fijivirus باشد. قطر ویروس 50-70 نانومتر است واحتمال دارد با Rice black streaked dwarf virus ارتباط داشته باشد. این ویروس با ویروس کو تولگی زبر ذرت مقایسه شده وبه نظر می رسد که خیلی به هم نزدیک باشند. Fijivirus ها دارای دو پوشش پروتئینی هستند که در بیشتر آنها پوشش داخلی مشابه است و بیشتر آنها هنگام خالص سازی لایه خارجی را از دست می دهند

plantpatology

منبع:http://royan4.blogsky.com


برچسب ها: حشره شناسی ،
آخرین ویرایش: - -

 
جمعه 20 مهر 1397 04:26 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
buy generic levitra buy levitra online buy 10 mg levitra levitra generic buy levitra online buy levitra vardenafil 20mg levitra without a doctor prescription generic levitra buy levitra generic
چهارشنبه 18 مهر 1397 01:40 ق.ظ
Nice actors proceed the educational course of.
یکشنبه 8 مهر 1397 10:31 ق.ظ

Incredible loads of awesome data!
cialis kaufen wo cialis 20 mg cut in half cialis name brand cheap cialis 5mg prices on cialis 10 mg buy cialis cialis generico lilly cialis 20mg non 5 mg cialis generici tadalafil 5mg
شنبه 31 شهریور 1397 11:53 ب.ظ

Thanks. I value it!
no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmacies shipping to usa online pharmacies mexico canadian medications pharmacy no 1 canadian pharcharmy online canada medications buy canada online pharmacy online pharmacies in usa canada drugs online pharmacy canada
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:38 ق.ظ

Seriously plenty of beneficial tips.
canada medication list aarp recommended canadian pharmacies best canadian pharmacies online canadian online pharmacies reviews candida viagra online canadian pharmacy canadian drugstore pharmacy onesource pharmacy canada reviews northwest pharmacies mail order
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:53 ب.ظ

You have made your position very effectively!!
cialis generico en mexico cialis online nederland prices for cialis 50mg weblink price cialis cialis dose 30mg cialis side effects dangers only now cialis 20 mg cialis dose 30mg cipla cialis online online prescriptions cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:50 ق.ظ

Information nicely utilized..
sublingual cialis online tadalafil tablets order cialis from india cialis 5 mg effetti collateral we recommend cialis best buy cialis daily reviews cialis great britain achat cialis en itali cialis dosage cialis mit grapefruitsaft
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:23 ق.ظ

Seriously lots of helpful material.
how to buy viagra online buy viagra 50mg buy viagra online safe buy viagra online cheap buy sildenafil citrate online buy viagra ireland how to buy viagra can i buy viagra buy cheap viagra canada buy viagra online canadian pharmacy
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:07 ب.ظ

Thanks a lot! Ample stuff!

cialis bula import cialis cialis 5 mg scheda tecnica we choice cialis pfizer india online prescriptions cialis cialis pills boards cialis tablets for sale viagra cialis levitra cialis bula cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:43 ب.ظ

Superb posts. With thanks!
sildenafil viagra no pres buy viagra cheap no prescription viagra online how can i get viagra online generic viagra uk online order online pharmacy discount viagra where can i buy viagra without cheap generic viagra pills online
شنبه 18 فروردین 1397 06:18 ق.ظ

Thank you. I like it!
cialis dosage amounts 200 cialis coupon cialis generico online cialis 10 doctissimo achat cialis en itali cialis free trial cialis online napol prezzo di cialis in bulgaria we recommend cialis best buy cialis purchasing
شنبه 4 فروردین 1397 05:12 ق.ظ

Good facts. Thanks!
cialis for bph cialis official site when can i take another cialis cialis daily how much does a cialis cost order a sample of cialis cialis 20mg prix en pharmacie acheter cialis meilleur pri comprar cialis 10 espa241a cialis efficacit
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:40 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
generic cialis at walmart cialis 5 mg buy calis cialis online deutschland cialis pills in singapore cialis manufacturer coupon cialis 20 mg effectiveness free generic cialis brand cialis nl cialis per paypa
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:24 ق.ظ
Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes that make the most important changes.
Thanks a lot for sharing!
یکشنبه 27 فروردین 1396 07:21 ق.ظ
Attractive component to content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact
enjoyed account your weblog posts. Any way I'll be subscribing to your augment or
even I achievement you get admission to persistently quickly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر