تبلیغات
زیست شناسی - دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون

یکشنبه 23 فروردین 1388 03:56 ب.ظنویسنده :

 

دستگاه گردش خون متشکل از سیستم رگهای خونی و رگهای لنفاوی است.سیستم

رگهای خونی,مرکب از ساختمانهایی به قرار زیر است:

1.قلب,که نقش آن تلمبه زدن است.

2.شریانها,تعدادی رگهای وابران که با انشعاب خود کوچکترین میگردند و نقش انها

حمل خون و همراه با ان,مواد غذایی و اکسیژن به بافت هاست.

3.مویرگها,کوچکترین رگهای خونی , که شبکه منتشری از مجرای نازک ایجاد میکنند که در همه جا با هم پیوند دارند و مبادله میان خون و بافتها از طریق دیواره آنها صورت می گیرد.

4.وریدها,که حاصل تقارب مویرگها به درون سیستمی از کانال ها هستند.این کانال ها که همچنان به قلب نزدیک می شوند,بزرگتر میشوند؛انها خون را به سمت قلب انتقال میدهند تا دوباره تلمبه شوند.

سیستم رگهای لنفاوی,از مجاری بن بستی (مویرگهای لنفاوی)شروع میشود که به هم پیوند یافته و رگهای بزرگتری را تشکیل میدهند.این رگها به سیستم رگهای خونی ختم شده و به داخل ورید های بزرگ نزدیک قلب تخلیه میگردد,یکی از کار کرد های دستگاه لنفاوی باز گرداندن مایعات فضاهای بافتی به داخل خون است.

سطح داخلی کلییه ی اجزای عروق خونی و لنفی توسط لایه ی واحدی از اپیتلیوم سنگ فرشی-به نام اندوتلیوم مفروش شده است.

 

دستگاه گردش خون را به دو بخش:1.رگهای درشت(macrovasculature)(رگهایی با قطر بیش از0/1میلیمتر)(شریانچه های بزرگ,شرایین عضلانی و الاستیک,و ورید های عضلانی ),2رگهای ریز ()(micarovsaculatureشریانچه ها,مویرگ ها و ورید چه های پس مویرگی) تقسیم میکنند.

اجزای بافتی دیواره ی رگ

دیواره ی رگ از سه جزء ساختمانی پایه تشکیل شده است که بر اساس عوامل متابولیک(نشانگر نیاز های موضعی بافتها و عوامل مکانیکی در دستگاه گردش خون ارایش یافته اند و در دیواره ی همه ی رگها وجود دارنر به جز در مویرگ ها وریدچه های پس مویرگی که در انها اجزای ساختمانی موجود اندوتلیوم ,لایه ی قاعده ای ان و پری سیت ها هستند.

1.اندوتلیوم,نوع خاصی از اپیتلیوم است که به صورت یک سد نیمه نفوذ پذیر بین دو  بخش محیط داخلی بدن(یعنی پلاسمای خون و مایع بینا بینی)گنجانده شده است اندوتلیوم تخصص یافته است تا تبادل گسترده دو طرفه ی مولکول های کوچکرا فعالانه میان جیگری کند و انتقال برخی ماکرومولکولها را محدود کند این سلول ها نقش تبادل مواد میان خون و بافت را دارند .

2.عضله ی صاف عروقی ,این بافت در کلیه ی رگها به جز مویرگ ها و وریدچه های پری سیت وجود دارد .سلول های عضلانی صاف فراوانند و به صورت لایه های مارپیچی در لایه ی میانی رگهای خونی ارایش یافته اند و هر سلول عضلانی به وسیله  یک لایه ی قاعده ای و میزان متغیری ا افت هم بند محصور میشود که هر دو توسط سلول عضلانی ترشح میشود.سلول های عضلانی صاف عروق غالبأ توسط اتصالات شکافدار باهم تماس مییابند.

3.بافت همبند عروقی,اجزای این بافت با میزانها و نسبتهایی که بسته به نیازهای کارکردی وموضعی متفاوت اند در دیواره های رگ های خونی وجود دارند رشته های کلاژن بین سلول های عضلانی در ادوانتیس و در برخی لایه های زیر اندوتلیال یافت می شوند انواع Iv,III,I کلاژن در به ترتیب غشا های پایه , لایه میانی,و ادوانتیس وجود دارندورشته های الاستیک که در دیواره ی عروقی به صورت تیغه های موازی به طور منظم در بین سلول های عضلانی در سراسر کل لایه ی میانی(مدیا)توزیع شده

سازمان یافته اند و ماده ی زمینه ای یک ژل یک نواخت در فضاهای خارج سلولی دیواره ی رگ را تشکیل میدهند.این جز درویژگی های فیزیکی دیواره های رگ ها نقش دارد و احتمالا بر انتشار و نفوظ پذیری از خلال دیواره موثر است.غلظت گلیکوز امینو گلیکانها در بافت شریانی بیش از وریدی است.

طرح ساختمانی رگهای خونی

کلیه ی رگ ها خونی که قطرشان از یک واحد خاص بیشتر است,تعدادی از ساختمانی مشترک دارند و بر طبق یک طرح کلی(عمومی)ساخته میشوند.

رگهای خونی معمولا از لایه های زیرتشکیل شده اند:

1.لایه ی داخلی (Tunica intima):

انتیما شامل لایه ای از سلول های اندوتلیال است که توسط یک لایه زیر اندوتلیال متشکل از بافت هم بند سست که به طور پراکنده حاوی سلول ای عضلانی صاف است پشتیبانی میشود.در شریانها,مدیا به وسیله یک لایه ی الاستیک داخلی(خارجی ترین جزء انتیما) از انتیما جدا میشود.این لایه که مرکب الاستین است دارای شکفهایی(منافذ (Fenestrac است که از طریق انها مواد میتواند به داخل این لایه ها انتشار یافته و سلول هایی را که در عمق دیوره ی رگ قرار گرفته اند,تغذیه نمایند.

2.لایه ی میانی (Tunica media):

مدیا عمدتا از لایه های متحدالمرکز متشکل از سلول ها ی عضلانی صاف که به صورت مار پیچی قرار گرفته اند,تشکیل یافته است.بین این سلول ها مقادیر متغیری از رشته ها و تیغه های الاستیک,رشته های رتیکلر(کلاژن(III,پروتئو گلیکان ها و گلی پروتئین ها به طور پراکنده قرار گرفته اند.سلولهای عضلانی صاف,منبع سلولی ان ماتریکس خارج سلولی محسوب میشوند.در شریانها مدیا لایه ی نازک تر دیگری به نام لایه ی الاستیک خارجی دارد که انرا از لایه ی ادوانتیس جدا می کند.

لایه ی ادوانتیس((tunica adventitia:

ادوانتیس اساسا از رشته های کلاژن و الاستیک تشکیل شده است.کلاژن موجود درادوانتیس کلاژن نوع I میباشد.لایه ادوانتیس به تدریج در امتداد بافت هم بند عضوی که رگ از ان عبور می کند قرار می گیرد.

رگهای رگهاvasa vsrom))

عروق بزرگ معمولا دارای رگهای رگ هستند .این رگها شریانچه ها,مویرگ ها و وریدچه هایی هستند که در حد گسترده ای در ادوانتیس و بخش خارجی مدیا انشعاب می یابند.رگهای رگ,متابولیت ها را برای ادوانتیس و لایه میهنی رگهای بزرگ تامین می کنند,زیرا در این رگها این لایه ها چنان ضخامتی دارند که نمیتوانند با انتشار مواد از خون موجو در مجرای داخلی رگ تغذیه شوند.رگهای رگ در وریدها بیشتر از شریانها وجود دارند درشریانهای با قطر بزرگ ومتوسط ,انتیما و داخلی ترین لایه ی مدیا فاقد رگهای رگ هستند.این لایه ها اکسیژن و مواد غذایی را از طریق انتشار از خونی که درون مجرای رگ جریان دارد دریافت می کنند.

رگهای خونی شریانی بر حسب قطرشان به شریانچه ها, شرایین عضلانی و شرایین بزرگ الاستیک طبقه بندی میشوند:

1.شریان های بزرگ الاستیک:

این شریان ها به پایداری جریان خون کمک می کنند و شامل آئورت و شاخه های بزرگ ان هستند.لایه ی انتیمای آن از لایه ی مربوطه در شریان های عضلانی ضخیم تراست.لایه ی الاستیک داخلی اگر چه وجود دارند ممکن است به وضوح دیده نشود لایه ی مدیا متشکل از رشته های الاستیک و تعدادی لایه های الاستیک سوراخ دار هم مرکز است که تعداد ان با افزایش سن زیاد میشود بین لایه ها ی الاستیک,سلول های عضلانی صاف,رتیکولر و پروتئوگلیکان ها و گلیکو پروتئین ها وجود دارد و لایه ی ادوانتیس نسبتا نمو نیافته است.در طی انقباض بطن ها(سیستول)لایه های الاستیک شریان های بزرگ کشیده شده و باعث کاهش تغییر فشار میشوند و دراستراحت بطن ها (دیاستول)فشار بطنی به سمت پایین افت می کند ولی نیروی ارتجایی ناشی از شریان های بزرگ باعث حفظ فشار شریانی میشود و در نتیجه فشار شریانی و سرعت خون کاهش میابد و هر چه فاصله از قلب بیشتر یابد مقدار انها کمتر دست خوش تغیییر میشود.

اجسام کاروتید(carotid Bodies)

این اجسام در محل دو شاخه شدن شریان کاروتید مشترک وجود دارند و به عنوان گیرنده های شیمیایی حساس به غلظت دی اکسید کربن و اکسیژن خون عمل می کنند.

این ساختمان ها توسط مویرگ های منفذ دار که سلول های نوع I و نوع II را احاطه می کنند مشروب میشوند.و سلول های نوع 2 که سلول ها پشتیبان هستند و سلول های نوع I محتوی تعداد زیادی وزیکول با هسته ی متراکم هستند که دو پامین,سروتونین و ادرنالین را ذخیره میکنند .جسم کاروتید رشته های اوران هستند و این اجسام به فشار پایین اکسیژن و غلظتبالای دی اکسید کربن pH پایین خون شریانی حساس هستند.اجسام ائورتی که روی قوس ائورت قرار دارند ساختمان  و عمله مشابه اجسام کاروتید دارند.

سینوس های کاروتید

سینوس های کاروتید گشادی های کوچک شررایین کاروتید داخلی اند.این سینوس ها محتوی گیرنده های فشار اند که تغییرات فشار خون را دریافت و به دستگاه عصبی مرکزی میفرستند.لایه ی مدیا ی شریان در سینوس نازک تر است تا این امکان را برای ان فراهم کند که به تغییرات فشار خون پاسخ دهد.انتیما و ادوانتیس بسیار پراز پایانه های عصبی اند .تکانه های عصبی اوران در مغز پرداز می شوند تا روند انقباض رگ را کنترل و فشار خون را در حد طبیعی نگهدارند.

پیوند های شریانی-وریدی

این پیوندها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم میان شریانچه ها و وریدچه ها,در تنظیم جریان خون در مناطق خاصی از بدن شرکت دارند.قطر داخلی مجرای رگهای پیوندی متغیر است.تغییر این قطر سبب تنظیم فشار خون,میزان جریان خون,دمای خون,و حفظ گرما در مناطق معین میشود.علاوه بر این ارتباطات مستقیم موسوم به کلافه یا گلوموس,که در سر انگشتان,بستر ناخن وگوش یافت میشود.وقتی شریانچه کپسول کلافه را که از جنس بافت همبند است سوراخ میکند و وارد ان میشود,یک غشا الاستیک داخلی را از دست داده و یک دیواره عضلانی ضخیم و مجرای داخلی کوچک پیدا میکند.و کلیه ی پیوند های شریانی وریدی توسط دستگاه عصبی سمپاتیک و پارا سمپاتیک عصب دهی میشوند.

2.شریانهای با اندازه متوسط(عضلانی):

شریانهای عضلانی می توانند با انقباض یا ان بسط سلول های عضلانی صاف لایه مدیا,میزان جریان خون به اندامها را تنظیم کنند.انتیما یک لایه زیر اندوتلیال دارد که تا حدی ضخیم تر از این لایه در شریانچه ها است.لایه ی الاستیک داخلی برجسته است و لایه مدیا میتواند  تا 40 لایه سلول عضلانی صاف داشته باشد.این سلول ها,با تعداد متغیری از تیغه ی الاستیک و نیز رشته های رتیکولر و پروتئوگلیکان ها (که همگی توسط رشته های عضلانی صاف ساخته شده اند),مخلوط شده اند.یک لایه ی الاستیک خارجی فقط در شریانهای عضلانی بزرگتر وجود دارد.ادوانتس حاوی بافت همبند است.مویرگهای لنفاوی,رگهای رگ و اعصاب نیز در ادوانتیس وجود دارند.

و این ساختمانها ممکن است بداخل قسمت خارجی لایه میانی نفوذ کنند.

3.شریانچه ها (arterioles):

شر یانچه ها بطور کلی قطری کمتر از 0/5 میلی متر دارند و فضای داخلی انها نسبتا تنگ است لایه زیر آندوتلیال بسیار نازک است.در شریانچه های بسیار کوچک, لایه الاستیک داخلی وجود ندارد,و مدیا عمومأ متشکل از یک یا دو لایه سلول عضلانی صاف با ارایش حلقوی است و لایه الاستیک خارجی ندارد.در بالای شریانچه ها شریانهای کوچک قرار دارند که در انها لایه مدیانمو بیشتری یافته است و مجرایشان بزرگتر از شریانچه ها است.در شریانچه ها و شرایین کوچک هر دو لایه ی ادوانتیس بسیار نازک است.

مویرگها

 مویرگ ها سبب تبادلات متابولیک میان خون و بافت های افراد می شوند.مویرگها از یک لایه ی سلول های اندو تلیال تشکیل شده اند.و قسمت خارجی انها روی یک لایه ی قاعده ای که فراورده ای با منشع اندوتلیال است قرار داد.سلول های اندو تلیال چند وجهی اند و در جهت جریان خون کشیده شده اند.در طول مویرگها و وریدچه های پس مویرگی سلول هایی با منشأ مزانشیمی تا حدودی سلول های اندوتلیال را احاطه می کنند,وجود دارند.این سلول ها پریسیت نام دارند.انها در داخل لایه ی قاعده ای مخصوص به خود که ممکن است با لایه ی قاعده ای سلول های اندوتلیال یکی شود محصور است.وجو میوزین,اکتین و تروپو میوزین درپری سیت ها,قوی اند موید

ان است که این سلول ها نقش انقباضی دارند.به دنبال صدمه ی بافتی پری سیت ها تکثیریافته و تمایز می یابند و سلول های بافت همبند و عروق خونی جدید تشکیل میدهند و بدین ترتیب در روند ترمیم شرکت می کنند.

مویرگ ها را میتوان بر حسب پیوستگی هم غلاف اندوتلیال و هم لایه ی قاعده ای به 3 نوع گروه بندی کرد.

1.مویرگ های پیوسته یا سوماتیک(continous)

مشخصه انها ,فقدان منفذ در دیواره شان است.این نوع مویرگ در تمام انواع بافت عضلانی , بافت همبند, غدد برون  ریز ودستگاه عصبی  یافت میشوند.به جز در دستگاه عصبی در سایر بافتها,تعداد زیادی وزیکولهای پینوسیتوزی در هر دو سطح سلول های اندوتلیال یافت میشود.و همچنین به صورت وزیکولهای مجزا درسیتوپلاسم این سلول یافت میشود انها همچنین به هم می پیوندد و مجاری تراتس اندوتلیال را تشکیل میدهند که مسئول انتقال ماکرو مولکول ها از خلال سیتو پلاسم سلول های اندوتلیال در هر دو جهت هستند.

2.مویرگهای منفذ دار(trated fenes )

یا احشایی(visceral)با حضور روزنه های خلال سلولی حلقوی متعدد در غشاء اندوتلیوم به نام منافذ مشخص می شوند.منافذ توسط غشای سلول محدود و محصور میشوند,که موجب ایجاد یک مجرای پیوسته در غشای سلول از جبهه خون به جبهه بافت می شود.هر منفذ توسط دیافراگمی که نازکتر از غشاء سلول است,بسته شده است .این دیافراگم ها , ساختمان 3لایه ای غشاء واحد را ندارد.لایه قاعده ای مویرگ های منفذ دار پیوسته است.

3.مویرگهای سینوزوئیدی ناپیوسته

(نوع سوم ) از ویژگی های زیر برخور دارند:

الف)این مویرگ ها مسیری پر پیچ و خم و قطری بسیار بزرگ(40_30 میکرو متر)دارند که باعث کندی جریان خون میشود.

ب)سلول های اندوتلیال یک لایه ی نا پیوسته تشکیل میدهند و توسط فضا های عریضی از یکدیگر جدا میشوند.

ج)در سیتوپلاسم سلول های اندوتلیال تعداد زیادی منفذ بدون دیافراگرام دیده میشود.

د)ماکرو فاژها در بین یا خارج از سلول های اندوتلیوم قرار گرفته اند.

ه)لایه قاعده ای ناپیوسته است.

مویرگهای سینوزوئیدی اساس در کبد و اعضای خونساز مثل مغز استخوان و طحال یافت میشوند .تبادلات میان خون و بافت ها , توسط ساختمان دیواره مورگی بسیار تسهیل می شود.

وریدچه های پس مویرگی

تبدیل مویرگ ها به وریدچه ها به تدریج صورت می گیرد.وریدچه ها پس مویرگی بلافضل(وریدچه های پری سیتی),که قطرشان از0/1 تا 0/5 میلی متر و طولشان از0/5 تا 70 میلیمتر متغیر است,با حضور پری سیتها مشخص می شوند لایه ی انتیما ی انها متشکل از آندوتلیوم و یک لایه ی زیر آندوتلیال بسیار نازک است.این لایه دارای سست ترین اتصالات آندوتلیال در طول کل دستگاه عروقی است.مدیای این وریدچه ها ممکن است محتوی فقط پری سیتها ی انقباضی باشد وریدچه های پس مویرگی چندین ویژگی مشترک با مویرگ ها دارند,مانند شرکت در روند های التهابی و تبادل سلول ها و مولکول ها میان خون و بافتها.

ورید های عضلانی

بیشتر وریچه های عضلانی هستند و دست کم چند سلول عضلانی صاف در دیوارهشان دارند.این رگها معمولا شریانچه ها را همراهی می کنند و به دلیل دیواره نازکتر و مجرای نامنظم و بر هم خوابیده که دارند  در برشهای بافتی به آسانی از آنها تشخیص داده می شوند این وریچهها همچنین می توانند از طریق تولید و ترشح مواد واز  واکتیو انتشار پذیر بر جریان خون در شیانچه ها تاثیر بگذارند. خون از وریچه ها با اندازه بزرگتر جمع می شوند قسمت عمده وریدها كوجك یا بااندازه ی متوسط هستند انتیما معمولا یك لایه ی زیر آنئذ تلیار نازك دارد كه در بسیاری از موارد ممكن است وجود نداشته باشد تنه های وریدی بزرگ نزدیك قلب وریدهای بزرگ هستند.وریدهای بزرگ یك لایه انتیما به خوبی تكامل یافته دارند ولی مد یا بسیار نازكتر است ولایه های اندكی از سلولاهای عضلانی صاف و مقدار فروانی بافت همبند دارد.لایه ادوانتیس ضخیم ترین و تكامل یافته ترین لایه در ورید ها است .این لایه غالبا محتوی دستجات طولی عضله ی صاف است.این وریدها به وی‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه بززرگترین آنها ئرون خویش دریچه هایی دارند این ئریچه ها از دو چین هلالی لایه انتیما تشكیل شدهاند كه به درون مجرای رگ برجسته میشوند.آنها ازبافت همبند غنی از رشته ها ی الاستیك تشكیل و در هر دو طرف توسط آندو تیلیم پوشیده شده اند .ئریچه ها

كه بویژه در وریدهای اندامها فروانند خون وریدی را بسوی قلب هدایت میكنند.نیروی رانش قلب توسط انقباض عضلانی اسكلتی احاطه كننده این وریدها تقویت میشوند.

قلب  

قلب عضوی عضلانی است كه بطور ریتمیك منقبض می شود و خون را به داخل دستگاه گردش خون پمپ می كند.قلب همچنین مسئول تولید هورمنی له نام فاكتور ناتریوكریت یا فاكتور دهلیزی  دفع ادرای سدیم می باشد.دیواره قلب از سه لایه تشكیل می شود:لایه داخلی یا اندوكارد،لایه میانی ولایه خارجی .ناحیه مركزی رشته ی قلب كه بطور نسبتا نامناسب نامیده میشود به عنوان پایه دریچه های قلب و نیز جایگاه منشا و اتصال سلول ها ی عضلانی قلب محسوب می شود .

اندوكارد

مشابه لایه های داخلی رگ ها و متشكل از لایه سلول های اندوتلیال سنگفرشی میباشد.كه به روی یك لایه ی اندوتلیوم حاوی رشته های الاستیك و كلاژن و تعدادی سلول عضلانی صاف قرار دارند.رابط میو كارد و لایه ی زیر اندوتلیال لایه ای از بافت همبند است كه حاوی ورید ها ،اعصاب ،و شاخه هایی از دستگاه هدایت تكانه ی قلب می باشد.

میوكارد

ضخیم ترین لایه قلب و شامل سلول های عضلانی قلبی میباشد و به صورت لا یه هایی كه حرفات قلب را به صورت مار پیچ های در هم پویچیده می پوشانند ارایش یافته است.تعداد زیادی از این لایه ها خود را روی اسكلت فیبری قلب می چسبانند . نحوه ارایش این سلول های عضلانی بسیار متغیر است.بطور یكه در برشهای بافت شناسی از یك ناحیه ی كوچك مشاهده می شود كه سلول ها در جهات بسیاری قرا گرفته اند.

قلب از خارج توسط اپی تلیوم سنگفرشی ساده پوشیده می شود ؛این اپی تلوم به وسیله ی لایه ی نازكی از بافت همبند پشتیبانی میشود.یك لایه زیرا پیكاردی از بافت همبند ست محتوی ورید ها ،اعصاب و عقده های عصبی است .بافت ادیپوزی كه عموما قلب را احاطه می كند در این لایه تجمع می یابد.اپی كارد معادل لایه ی احشایی پری كارد است .بین لایه احشایی و لایه جداری میزان اندكی مایع قرار دارد كه حركات قلب را تسهیل می كند.

اسكلت فیبری قلب از بافت همبند متراكم تشكیل شده است.اجزاإءء اصلی ان عبارتند از:دیواره  ی غشایی ،مثلث فیبری و حلقه های فیبری .این بافت همبند متراكم تشكیل شده اند و رشته های كلاژن ضخیمی دارند كه در جهات مختلف قرار گرفته اند .برخی نواحی حاوی ندولهایی از غضروف فیبری هستند.

دریچه های قلبی از یك قسمت مركزی از جنس بافتهای همبند رشته ای متراكم تشكیل شده و در دو طرف توسط یك لایه ی سلول سلول اندوتلیال پوشیده اند .قاعده دریچه ها به حلقه های فیبری اسكلت متصل گردیده است.قلب دستگاه تخصص یافته ای برای تولید یك محرك ریتمیك دارد كه به كل میو كارد گسترش میابد.این دستگاه متشكل از دو گره ی مستقل در دهلیز و دسته ی دهلیزی-بطنی است دسته ی دهلیزی-بطنی از گره ی همنام خویش منشا می گیرد و به هر دو بطن یك انشعاب می فرستد سلول های دستگاه هدایت تكانه از نظر كار كردی توسط اتصالات شكاف دار یكپارچه شده اند.گره سینوسی-دهلیزی توده ای از سلول ها ی تغیر یافته ی عضله ی قلب است كه دوكی شكل و كوچكتر از سلول ها ی عضلانی دهلیز هستند و میوفیبریل های كمتری دارند سلول های گره دهلیزی-بطنی شبیه سلول های گره سینوسی-دهلیزی هستند اما برامدگی های سیتو پلاسمی انها درجها ت مختلف انشعاب مییابند و یك شبكه تشكیل می دهند.دسته ی دهلیزی-بطنی از سلول هایی شبیه سلول های گره دهلیزی0بطنی تشكیل یافته است اما این سلول ها به سمت دیستال بزرگ تر از سلول های عادی عضله ی قلب می شوند و یك ظاهر مشخش پیدا می كنند این به اصطلاح سلول های پور كنژ یك یا دو هسته ی مركزی دارند و سیتوپلاسم انها غنی از میتوكندری و كلیكوژن است میو فیبریل ها پرا كنده و محدود به محیط سیتو پلاسم هستند.انها پس از سیر در لایه ی زیر اندو كاردی وارد بطن می شوند و وضعیت داخل میو كاردی پیدا می كنند این ارایش اهمیت دارد زیرا این امكان را به محرك میدهد كه به داخلی ترین لایه های تشكیلات عضلانی بطن برسد هم قسمت پارا سم پاتیك و هم قسمت سمپاتیك دستگاه عصبی خودكار در عصب دهی قلب مشاركت داشته و شبكه های گسترده ای در قاعده ی قلب تشكیل میدهند در نواحی نزدیك به گره های سینوسی-دهلیزی ودهلیزی-بطنی سلول های عصبی عقده ای و رشته های عصبی حضور دارند و اگر چه این اعصاب بر ایجاد ضربان قلب اثر نمی گذارد ولی بر ریتم قلب موثرند تحریك قسمت پارا سمپاتیك باعث كند شدن ضربان قلب می شود در حالی كه تحریك عصب سمپاتیك ریتم پیش اهنگ را تسریع می كند در بین رشته های عضلانی میو كارد تعداد زیادی پایانه ی عصبی ازاد آوران وجود دارند كه با حساسیت و درد در ارتباط هستند.

انسداد نا كامل شریان های كرونر اكسیژن رسانی به نیو كارد را كاهش می دهد و موجب دردر میشود همین وضعیت عصبی حسی در حین یك حمله ی قلبی روی میدهد كه به دلیل آن كه بسیارس از رشته های عضلانی در نتیجه ی پایین بودن میزان اكسیژن میمیرند بسیار درد ناك است.

سیستم رگها لنفاوی

سیتم رگهای لنفاوی مایع خارج سلولی را به جریان خون بر میگرداند علاوه بر رگهای خونی بدن انسان سیستمی از مجاری با دیواره ی نازك پوشیده از اندوتلیوم دارد كه مایعات را از فضا های بافتی جمع اوری كرده و به خون باز میگرداند این مایع را لنفو می نامند لنف بر خلاف خون در یك جهت گردش می كند مویرگهای لنفاوی از بافتهای مختلف به شكل رگهای نازكی كه یك طرفشان بن بست است منشا میگیرند این رگها حاوی لایه ی واحدی از اندوتلوم و یك لایه ی قاعده ای ناكامل هستند این مویرگها توسط میكرو فیبریل ها یه متعددی از سیتم رشته ها یالاستیك باز نگه داشته شده و توسط انها به بافت های هم بند اطراف محكم متصل میشوند.رگهای لنفاوی نازك سر انجام متقارب شده و به صئرت دو تنه ی بزرگ یعنی مجرای توراسیك یا مجرای سینه ای و مجرای لنفاوی راست خاتمه می یابد این دو در محل اتصال ورید ها ژوگولر داخلی چپ و ورید ساب كلاوین چپ و محل اتصال ورید ساب كلاوین راست و ورید ژوگلر داخلی راست تخلیه میشوند جا به جا در مسیر رگ های لنفاوی عقده های لنفی قرار دارند كه ویژگی های مورفولوژیك  و عملكرد انها شده است به استثناء موارد نادری از قبیل دستگاه عصبی مركزی و مغز استخوان سیستم لنفاوی تقریبا در تمامی اعضا یافت میشوند.رگهای لنفاوی بزرگتر ساختمانی شبیه ورید دارند به استثناء این كه دیواره های بزرگتری داشته  وسه لایه ی انها بطور مشخص از هم مجزا نشده اند این رگها همچنان دارای دریچه های داخلی زیاد تری هستند این رگها ی لنفاوی متسع بوده و بین دریجه ها شكلی گره ای یا شبیه دانه ی تسبیح بخود میگیرند گردش لنفاوی همانند وریدها به كمك اعمال اثر نیرو های خارجی و دیواره ی انها انجام میشود.این نیرو ها بطور منقطع عمل میكنند و جریان یك طرفه ی لنف عمدتند در نتیجه وجود  دریچه های فراوان در این رگها بوجود مییابند. انقباض عضلات صاف دیواره ی رگها ی لنفاوی بزرگتر نیز به حركت لنف به سوی قلب كمك می كنند مجاری لنفاوی با اندازه ی بزرگتر ساختمانی مشابه ورد ها دارند ولی عضله ی صاف انها در لایه ی میانی افزایش یافته است در این لایه دستجات عضلانی بطور طولی و حلقوی قرار گرفته اند و دستجات طولی حائز اكثریتند ادوانتیس نسبتا نمو نیافته است مجاری لنفاوی بزرگ نظیر شریان ها و ورید ها حاوی رگهای رگ و یك شبكه ی عصبی غنی هستند كار دستگاه لنفاوی ان است كه مایع فضا های بافتی را به خون برگردانند. این مایع با ورود به مویرگهای لنفاوی در تشكیل بخش مایع لنفی و با عبور از درون اندام ها ی لنفوئیدی در گردش لنفوسیت ها و سایر عوامل ایمونو لوژیك شركت می كنند.

 

 

 

منبع:بافت شناسی پایه(نویسنده:جون كوییرا_خوزه كار نیرو)                                       متنی از خانم روزبهان( دانشجوی رشته زیست )شناسی)


آخرین ویرایش: یکشنبه 23 فروردین 1388 04:15 ب.ظ

 
جمعه 16 آذر 1397 12:24 ق.ظ

Seriously tons of great information.
cialis tadalafil online cialis patent expiration cialis generika in deutschland kaufen cialis 05 deutschland cialis online chinese cialis 50 mg online cialis 200 cialis coupon how much does a cialis cost buying cialis on internet
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:55 ق.ظ

Wow a good deal of helpful information.
buy name brand cialis on line cialis 5 mg funziona cialis canadian drugs cialis italia gratis buy cialis online cheapest cialis 10 doctissimo cialis generique order a sample of cialis purchasing cialis on the internet tadalafil 10 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:06 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
click here take cialis canadian cialis viagra vs cialis vs levitra cialis 100 mg 30 tablet cialis flussig cialis 20mg preis cf prices for cialis 50mg cialis rezeptfrei cialis without a doctor's prescription achat cialis en suisse
سه شنبه 13 آذر 1397 11:41 ب.ظ

With thanks. I enjoy it.
cialis per paypa cialis flussig cialis rckenschmerzen import cialis cialis therapie cialis farmacias guadalajara cialis generico online cheap cialis cialis 10mg prix pharmaci how much does a cialis cost
دوشنبه 12 آذر 1397 12:50 ق.ظ

You made your point.
trusted tabled cialis softabs trusted tabled cialis softabs tadalafil tablets buy original cialis cheap cialis rezeptfrei cialis apotheke when can i take another cialis sialis cialis lowest price cialis tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 11:41 ق.ظ

Wonderful information. Appreciate it!
enter site natural cialis link for you cialis price prices on cialis 10 mg estudios de cialis genricos buying brand cialis online price cialis wal mart pharmacy import cialis cialis 5 mg schweiz cialis manufacturer coupon cialis mit grapefruitsaft
یکشنبه 11 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Factor very well considered..
cialis generico milano i recommend cialis generico cialis tablets cialis side effects dangers compare prices cialis uk brand cialis nl cialis dose 30mg walgreens price for cialis costo in farmacia cialis tadalafil tablets
شنبه 10 آذر 1397 12:16 ق.ظ

You actually expressed that exceptionally well.
how does cialis work cialis 05 cialis 30 day trial coupon cialis without a doctor's prescription look here cialis order on line click now cialis from canada dosagem ideal cialis we like it cialis price order cialis from india cilas
جمعه 9 آذر 1397 12:44 ب.ظ

You mentioned that fantastically!
preis cialis 20mg schweiz cialis pills in singapore no prescription cialis cheap female cialis no prescription cialis usa cost cialis en 24 hora generic cialis in vietnam buy cialis sample pack viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra
جمعه 9 آذر 1397 01:10 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
trusted tabled cialis softabs cialis tablets australia achat cialis en suisse buy cialis cialis soft tabs for sale generic cialis with dapoxetine tadalafilo cuanto cuesta cialis yaho cialis from canada tadalafil 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:29 ق.ظ

You reported this fantastically.
cialis 5 mg buy buying cialis on internet effetti del cialis cialis daily reviews cialis 20 mg cost viagra vs cialis vs levitra generic cialis pill online wow look it cialis mexico cialis et insomni cialis canadian drugs
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:04 ب.ظ

With thanks, Valuable stuff.
generic cialis at the pharmacy wow look it cialis mexico look here cialis order on line cialis cuantos mg hay wow cialis tadalafil 100mg effetti del cialis cialis y deporte enter site 20 mg cialis cost cialis generico interactions for cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:04 ق.ظ

Wonderful posts. Appreciate it.
cialis para que sirve cialis ahumada cialis kaufen wo cialis therapie cialis reviews cialis canada on line cialis ahumada generic cialis at walmart cialis generico cialis 5 mg funziona
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:36 ق.ظ

Useful write ups. Cheers!
levitra 20 mg bayer prezzo levitra online levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra generic levitra 20mg vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online buy levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 02:46 ق.ظ

You made your point!
cialis dosage get cheap cialis generic cialis in vietnam fast cialis online cialis 100 mg 30 tablet click here cialis daily uk we choice cialis uk brand cialis generic cialis generika where do you buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 12:28 ق.ظ

Perfectly spoken truly. .
cialis for bph buy cialis online nz generic cialis with dapoxetine cialis 20mg preis cf cialis coupon comprar cialis 10 espa241a are there generic cialis achat cialis en itali only here cialis pills when will generic cialis be available
شنبه 7 مهر 1397 09:07 ب.ظ

You actually suggested it fantastically.
cialis diario compra bulk cialis we recommend cialis best buy trusted tabled cialis softabs cialis usa cost cialis prices in england cialis dosage cialis 20 mg cut in half precios de cialis generico cialis efficacit
شنبه 31 شهریور 1397 03:39 ب.ظ

Helpful tips. Regards!
canadian pharmacy meds northwest pharmacies in canada canadian pharmacycanadian pharmacy no 1 canadian pharcharmy online canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacy viagra brand buy viagrow canadian pharmacy online 24 canadian pharmaceuticals companies canadian medications, liraglutide
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:24 ب.ظ

Amazing info. Thank you!
cialis venta a domicilio comprar cialis navarr if a woman takes a mans cialis american pharmacy cialis cialis tablets australia tesco price cialis cialis preise schweiz achat cialis en suisse enter site 20 mg cialis cost non 5 mg cialis generici
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:04 ق.ظ

Truly tons of amazing tips!
price cialis wal mart pharmacy cialis ahumada cialis 30 day trial coupon buying brand cialis online buy cialis uk no prescription achat cialis en europe cialis ahumada callus no prescription cialis cheap if a woman takes a mans cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:14 ب.ظ

Superb forum posts. Appreciate it!
pharmacy times the best canadian online pharmacies drugs for sale canadian online pharmacies legitimate best canadian pharmacies online are canadian online pharmacies safe north west pharmacies canada northwest pharmacy canada drugstore online canadian discount pharmacies in ocala fl
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:07 ق.ظ

You suggested it superbly!
viagra to buy buy internet viagra viagra no rx buy viagra 50mg buying viagra ireland buy viagra uk buy viagra online price rx sildenafil where can i buy viagra cheap silagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:33 ب.ظ

Good information. With thanks.
cialis pills price each cialis kaufen bankberweisung prezzo cialis a buon mercato cialis online nederland cialis generico cialis side effects dangers cialis generique 5 mg low cost cialis 20mg cialis reviews side effects for cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:01 ق.ظ

Fantastic write ups. Many thanks.
we use it 50 mg cialis dose order cialis from india viagra vs cialis buying cialis in colombia generic cialis pill online deutschland cialis online buy cialis online legal can i take cialis and ecstasy generic cialis soft gels cialis dosage amounts
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:07 ب.ظ

You actually expressed that well.
cialis efficacit cialis great britain safe site to buy cialis online cialis para que sirve order a sample of cialis price cialis per pill cialis for sale cialis 5mg billiger miglior cialis generico cialis generico milano
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:55 ق.ظ

Good write ups, Regards!
buy viagra super active buy viagra online ireland where to buy viagra in store sildenafil generic buy viagra canada online buy viagra superdrug buyviagra buy without prescription online buy viagra online online buy viagra cheaply
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:12 ب.ظ

You said it adequately..
generic cialis at walmart generic cialis 20mg tablets cialis 20mg prix en pharmacie cialis baratos compran uk best generic drugs cialis tadalafilo cialis professional from usa cialis bula cialis daily reviews cialis with 2 days delivery
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:03 ق.ظ

You said it perfectly..
prices for cialis 50mg cialis per paypa cialis 5mg billiger low dose cialis blood pressure we recommend cialis info we recommend cialis best buy cialis tablets australia cialis authentique suisse cialis price thailand tadalafil 5mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:40 ب.ظ

You said that very well!
cialis farmacias guadalajara buy cialis viagra cialis levitra cialis 20mg prix en pharmacie we like it safe cheap cialis trusted tabled cialis softabs cialis 200 dollar savings card cialis coupons printable acheter cialis kamagra cialis australia org
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:12 ق.ظ

Thanks a lot, Helpful stuff.
price of viagra tablets canadian viagra online viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy kamagra viagra buying viagra online australia where can i get viagra prescription buy generic viagra without prescription buying viagra without a prescription can you really buy viagra online buy discount viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30